Buitenlandse spelers en trainers werkzaam in Nederland

 

Buitenlandse spelers en trainers werkzaam in Nederland

In de Nederlandse competities is een groot aantal buitenlandse spelers en coaches actief. Voetbal, hockey en ijshockey zijn traditioneel de nummers 2 tot en met 4 op de ranglijst, in wisselende volgorde. Maar ook in het amateur voetbal op hoog niveau zijn er buitenlandse sporters en coaches actief. Wat komt er kijken bij het aantrekken van een buitenlandse sporter of coach? Welke vergunning(en) heeft een sportvereniging nodig? We leggen in dit artikel uit wat er precies nodig is voor buitenlandse spelers en trainers werkzaam in Nederland.

Wanneer mag een voetballer uit het buitenland hier spelen? Wat zijn de criteria en wat is de route die een club moet bewandelen? De wet Arbeid Vreemdelingen en buitenlandse sporters is complex en er moet concreet aangegeven worden hoe er gehandeld moet worden om te bepalen of er prioriteit genietend aanbod aanwezig is. Speciaal voor sporters is er een regeling opgenomen. Ook voor de vreemdeling die als beroepssporter in Nederland komt sporten ten behoeve van zijn eigen of een andere club is er als regel een tewerkstellingsvergunning vereist. Dit terwerkstellingsvergunning kan soms wel worden afgegeven worden zonder dat de arbeidstoets wordt gehanteerd. Dan betreft het sporters die op het hoogste competitieniveau spelen en die een marktconforme beloning krijgen. In sommige gevallen is er zelfs helemaal geen tewerkstellingsvergunning vereist. Dat is het geval als het gaat om het incidentele deelnamen aan sportwedstrijden of als het gaat om deelname aan proeftrainingen in het betaald voetbal. De beroepssporter kan dan, mits het geen professionele voetballer betreft, ook als kennisimmigrant worden aangemerkt als hij aan het daarvoor geldende looncriterium voldoet. Het is dus zaak om bij het contracteren van een beroepssporter van buiten de EER en Zwitserland goed na te gaan of hij/zij onder een uitzondering op de tewerkstellingsvergunningsplicht valt. Is dat niet het geval dan zou hij in sommige gevallen nog een tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen zonder arbeidsmarkttoets.

 

Welke verantwoordelijkheden heb je als vereniging? Alvast één tip: laat je tijdig adviseren. Want wie de weg niet kent, loopt het risico te verdwalen in regelgeving. UWV en Wos heeft een aantal stappen voor je op een rij gezet:

 

Stap 1. Win vroegtijdig advies in en start op tijd met de voorbereidingen 

Dit is de allerbelangrijkste stap. Laat je als vereniging goed adviseren. Het aantrekken van een buitenlandse sporter of coach kan prachtig zijn, maar er komt heel wat af op een sportvereniging. Start dus op tijd, want het is belangrijk goed voorbereid te zijn. Denk bijvoorbeeld aan het zorgen voor huisvesting, de juiste papieren (vergunningen, verzekeringen), het inzichtelijk hebben van de kosten, maar ook het organiseren van (nuttig) tijdverdrijf buiten het sporten om. Wees bewust welke verantwoordelijkheden je hebt als sportvereniging! 

Stap 1: ga na welke nationaliteit de sporter of coach heeft

Om te bepalen of een sporter of coach een vergunningsplicht heeft, is de nationaliteit beslissend. Uitgangspunt is dat buitenlanders afkomstig uit de 27 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland vrij zijn om in Nederland te werken en te verblijven. Voor deze personen geldt geen vergunningsplicht. Voor personen uit andere landen is in de meeste gevallen wel een tewerkstellings- en verblijfsvergunning nodig om in Nederland te werken en te verblijven. Ook voor Bulgaren en Roemenen is tot uiterlijk 1 januari 2014 een tewerkstellingsvergunning nodig, ondanks dat Bulgarije en Roemenië behoren tot de EU.

 

Stap 2: ga na wat het hoofddoel van verblijf in Nederland is

Voor het verrichten van arbeid in Nederland geldt volgens de Nederlandse wetgeving zeer snel een vergunningsplicht. Ook het spelen van wedstrijden in georganiseerd verband of het trainen van een team bij een sportvereniging wordt in de meeste gevallen gezien als arbeid waarvoor een vergunningsplicht geldt. Dat geldt zelfs als de speler of coach onbezoldigd zijn arbeid verricht, of slechts tegen onkosten, ook in natura (trainingspakken, consumptiebonnen, etc.). Er zijn verschillende mogelijkheden voor sportverenigingen om een sporter of coach legaal tewerktestellen. Eén mogelijkheid is via het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning en een verblijfsvergunning. 

 

Stap 3: meld de vacature bij het UWV WERKbedrijf

Voordat een tewerkstellingsvergunning aangevraagd kan worden, dient de sportvereniging de betreffende vacature vijf weken vóór indiening van de aanvraag om een tewerkstellingsvergunning bij de lokale vestiging van het UWV aan te melden. Belangrijk is dat de sportvereniging het UWV verzoekt de vacature uit te laten zetten in Nederland én Europa, via het Eures-netwerk. Let op: de vacaturemelding kan voor sporters en coaches achterwege worden gelaten als zowel de kwaliteit van de speler of coach, als de geboden beloning van voldoende hoog niveau is.

 

Stap 4: toon de verrichte wervingsinspanningen aan

Naast de vacaturemelding dient de sportvereniging eigen wervingsinspanningen te verrichten om de vacature met kandidaten uit Nederland of Europa te vervullen, bijvoorbeeld door het plaatsen van personeelsadvertenties of emailcontacten. Pas als is gebleken dat de UWVvacaturemelding en de eigen wervingsinspanningen geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, mag de sportvereniging iemand van buiten Europa in dienst nemen. Bij sporters stelt het UWV geen eisen aan de wervingsinspanningen als de kwaliteit van de speler en de geboden beloning van voldoende hoog niveau is. Let op: in tegenstelling tot sporters dient een sportvereniging voor coaches wel de verrichte wervingsinspanningen aan te tonen. De sportvereniging zal moeten aantonen dat in Nederland of in Europa geen geschikte coaches voor de functie bij de sportvereniging te vinden zijn.

 

Stap 5: toon de kwaliteiten van de sporter of coach aan

Sporters en coaches komen in aanmerking voor een tewerkstellingsvergunning als de kwaliteit van de speler van voldoende hoog niveau is. Een sporter wordt geacht over een uniek niveau te beschikken als de speler direct voorafgaande aan de tewerkstelling op geregelde basis heeft deelgenomen aan een competitie die ten minste even sterk is als de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie. Indien dit niet het geval is, kan aan de uniekheid van het niveau worden voldaan als de sporter deel uitmaakt van het nationale team van zijn land en heeft deelgenomen aan grote toernooien zoals een WK of Olympische Spelen. Bij dit laatste telt deelname aan internationale jeugdkampioenschappen ook mee. Het UWV geeft alleen tewerkstellingsvergunningen af aan de hoogste klassen van de Nederlandse competitie. Bij individuele sporten, zoals atletiek of springruitersport, kan het soms moeilijker zijn om aan te geven op welk niveau men gefunctioneerd heeft. In dat geval zal er meer tekst en uitleg over het niveau vereist zijn, bijvoorbeeld informatie over gewonnen prijzen. Bij toetsing van de kwaliteiten van coaches kijkt het UWV naar de opleidingseisen en licenties die de betreffende sportbond stelt aan coaches. De coach moet op een vergelijkbaar of hoger niveau als in Nederland gewerkt hebben. Van belang is verder het niveau van de genoten opleidingen, ervaring, de resultaten uit het verleden, de gewonnen prijzen en de reputatie van de coach. Hierbij kan een verklaring van de sportbond behulpzaam zijn. Hierin moet worden opgenomen waarom het van belang is dat de coach naar Nederland komt.

 

Stap 6: zorg voor een marktconforme beloning

Om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsvergunning dient de geboden beloning aan de sporter of coach marktconform te zijn. Het wettelijke minimumloon is daarbij van toepassing. Wat exact wordt verstaan onder marktconform verschilt per sporttak. Hoofdregel is dat de beloning ten minste gelijk dient te zijn aan de gebruikelijke beloning die behoren tot de beste 20% in de hoogste afdeling van de betreffende tak van sport.

Stap 7: vraag een tewerkstellingsvergunning aan

Een tewerkstellingsvergunning dient door de sportvereniging bij het UWV WERKbedrijf in Den Haag te worden aangevraagd. Deze aanvraag neemt normaal gesproken enkele weken in beslag. Bij het indienen van de aanvraag dient onder andere een uittreksel Kamer van Koophandel van de werkgever bijgevoegd te worden, een kopie van de arbeidsovereenkomst en een UWV aanvraagformulier die op werk.nl is te downloaden. Voor sporters geldt een specifiek aanmeldformulier.

 

Stap 8: vraag een MVV en/of verblijfsvergunning aan

Als de sportvereniging een tewerkstellingsvergunning heeft gekregen, dient de sporter of coach vervolgens een verblijfsvergunning te verkrijgen. Afhankelijk van de nationaliteit dient de sporter of coach eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) op te halen bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Zowel de aanvraag van een MVV als een verblijfsvergunning loopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de aanvraag voor een MVV en/of verblijfsvergunning door de sportvereniging is ingediend, zal de IND onderzoeken of er belemmeringen zijn om de vreemdeling toe te laten tot Nederland. Indien de IND geen belemmeringen ziet, zal zij de MVV en/of verblijfsvergunning afgeven. De formulieren zijn op de website van de IND te downloaden.

 

Wil je meer weten of u als vereniging de juiste stappen volgt of wilt u vrijblijvend juridisch advies? Kom eens langs voor advies, dan kijken we samen naar de mogelijkheden en de stappen die ondernomen moeten worden om juridisch sterkt te staan. En voor Nederlandse spelers die naar het buitenland gaan? Klik dan hier:

 

Tag: Buitenlandse spelers, en trainers, werkzaam, in Nederland, terwerkstellingsvergunning, kennisimmigrant, prioriteit genietend aanbod, arbeidsmarkttoets,

Bron: UWV, WOS, Wet arbeid vreemdelingen en TvS&R

Buitenlandse spelers en trainers werkzaam in Nederland

Advocaten en juridische hulp voor voetbal en sporters