Arbitragecommissie

Vele voetballers zijn al voor de arbitragecommissie van de KNVB verschenen: Luis Suarez, de gebroeders De Boer en Bas Dost om je een voorbeeld te geven. Meestal is dit om een contract te ontbinden of een verstoorde arbeidsrelatie te ontbinden (een op handen zijnde transfer, een speler zit op de bank, de speler ligt niet goed in de groep of iets dergelijks).

Avinci zet de voorwaarden van de arbitragecommissie van de KNVB hier op een rijtje:

Artikel 8 lid 3 onder a van de Statuten van de KNVB bepaalt dat alle geschillen tussen leden van de KNVB, met inachtneming van het Arbitragereglement, voor zover deze maar enigszins samenhangen met de beoefening van de voetbalsport, met uitsluiting van de burgerlijke rechter, aan arbitrage zijn onderworpen.

Er kan ook arbitrage plaatsvinden tussen leden van de KNVB en derden als de partijen zijn overeengekomen een geschil voor te leggen aan de arbitragecommissie.

Wie zitten er in het college van arbiters en in de arbitragecommissie?

Arbiters worden in het algemeen door de bondsvergadering van de KNVB benoemd, maar opereren geheel onafhankelijk van de KNVB.

Er zijn twee soorten arbiters. A-arbiters hebben een juridische achtergrond en zijn lid van de KNVB. B-arbiters hebben kennis en ervaring op het gebied van trainersaangelegenheden, spelersaangelegenheden of bestuurdersaangelegenheden. Per zaak wordt er een commissie samengesteld van (in principe) drie personen, één A-arbiter en twee

B-arbiters.

Uit hoeveel personen bestaat de arbitragecommissie?

In beginsel bestaat een arbitragecommissie uit drie arbiters (artikel 18 lid 1). Als echter beide partijen bij of vóór het indienen van het verzoekschrift daarom schriftelijk verzoeken, kan de algemeen voorzitter bepalen dat de arbitragecommissie bestaat uit één arbiter (artikel 18 lid 2). Meestal vindt in dit laatste geval geen zitting plaats, waardoor de procedure aanzienlijk wordt verkort. Hierdoor is deze mogelijkheid aantrekkelijk voor partijen die er in wezen met elkaar uit zijn over hun geschil, maar behoefte hebben aan een formeel vonnis waarin dit op papier vastgelegd wordt.

Wat is de rol van de KNVB bij zaken?

De KNVB is algemeen secretaris van het college van arbiters. Dit houdt in dat verzoeken om arbitrage ingediend worden bij de KNVB. De algemeen secretaris controleert of de stukken op orde zijn – dit wordt getoetst aan het arbitragereglement. De stukken worden vervolgens naar de voorzitter gestuurd. Per zaak wordt door de voorzitter een arbitragecommissie samengesteld waaraan een secretaris wordt toegevoegd(de secretaris van de commissie). Deze secretaris is van een extern advocatenkantoor.

De algemeen secretaris voert overleg met deze secretaris van de commissie. Zij bepalen in samenspraak de verdere planning en logistiek. Het verweerschrift van de gedaagde partij dient overigens bij de algemeen secretaris te worden ingediend.

Kan elk geschil aan de arbitragecommissie worden voorgelegd?

Een aantal geschillen blijft uitgezonderd van arbitrage, te weten:

  • Geschillen in verband met sponsorcontracten;
  • Geschillen die verband houden met contributiebetaling, donaties e.d.

Hoe kan je een verzoek bij de arbitragecommissie indienen?

Het geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening van een verzoekschrift bij de algemeen secretaris van het college van arbiters – een medewerker van de KNVB.
Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle schriftelijke stukken die voor de beoordeling van het geschil van belang zijn, zoals contracten, verklaringen van anderen en een eventueel aan de procedure voorafgaande briefwisseling. Indien de verzoeker spoedarbitrage of behandeling door een enkelvoudige kamer wenst, moet hij dit uitdrukkelijk in het verzoekschrift vermelden.

Is er beroep mogelijk tegen de uitspraak?

Tegen de uitspraken van de arbitragecommissie is géén beroep mogelijk. Vonnissen van de arbitragecommissie worden gedeponeerd ter griffie van de Utrechtse rechtbank. Partijen kunnen op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering om vernietiging van het arbitraal vonnis verzoeken, maar slechts op grond van zeer bijzondere omstandigheden.

 

Bron: KNVB

Advocaten en juridische hulp voor voetbal en sporters